Grönudde naturreservat

Bild på Grönudde naturreservat
Platshållare för bildspel

Hela området Grönudde har naturskogskaraktär, det vill säga snarlikt urskog.

Skogen i området består av blockig hedartad tallskog och gammal blandbarrskog som domineras av gran och olika typer av sumpskog. I reservatet ligger sjön Ver.

I området har bland annat blomskägglav, skärelav, dvärgbägarlav, tallticka, knärot, asppraktbagge, sångsvan, tjäder, stjärtmes, mindre korsnäbb, flera av våra hackspettsarter och utter skådats.