Hammarsjöleden

solens strålar letar sig fram

Leden startar vid Kalvkätte och går till Stora Hammarsjöns friluftsområde Sträckan är cirka 12 km lång och passar utmärkt för en endagsutflykt.

1. Damm/vattensågverk vid Kalvkätte
Nedanför utloppet kan man se grunden efter sågverksbyggnaden. Sågverket var den näst sista vattendrivna anläggningen i Hagadalsbäcken, som rinner från Lilla Hammarsjön ner till sjön Hulingen (cirka 70 meters nivåskillnad). På flera ställen längs bäcken finns branta sluttningar på båda sidor där det var relativt lätt att anlägga fördämningar. Det finns därför flera lämningar efter dammanläggningar med små vattendrivna kvarnar och sågverk längs bäcken trots dess ganska blygsamma vattenföring, se exempel punkt 4 ”Kyrkemo”.

2. Odlingsrösen/torpruin
I området runt vägen finns flera gamla odlingsrösen. Snett fram åt höger finns ett ännu öppet litet område och där finns lämningarna efter backstugan Nynäs byggd 1862. Här kan man studera hur granskogen utan mänsklig hjälp tar över tidigare odlad mark.

3. Hammarsebo såg
Man kan se grunden av sågverksbyggnaden nedanför utloppet från nordöstra dammen.Byggnaden fanns kvar in på 1930-talet. Sågsäsongen var nog ganska kort och det var främst på våren i samband med vårfloden som vattentillgången i Hagadalsbäcken var tillräcklig för sågverksdrift. Sågverkets dammanläggning för magasinering av vatten var dock fiffigt ordnad. Terrängen var sådan att man ganska enkelt kunde anlägga även en övre damm och därmed i stort sett fördubbla den lagrade vattenmängden. Vallen mellan de båda dammarna
har sannolikt tjänstgjort som väg en gång i tiden. Den kan eventuellt ha varit en del av den gamla Kungsvägen, som var en viktig länk mellan Kalmar och Stockholm.

4. Kyrkemo
Här håller Naturvårdsverket, kommunen och markägaren på att återskapa det gamla kulturlandskapet.
I bortre delen av beteshagen finns en sevärdhet i form av en dammvall. Ena
sidan består av en lång och upp till två meter hög och noggrant upplagd lodrät stenvägg.
Nedströms på östra sidan om bäcken syns lämningar efter en byggnad. Det är förmodligen resterna efter en skvaltkvarn, som inte krävde vare sig stor fallhöjd eller stort vattenflöde.

5. Backstugor under Hammarsebo
Efter Kyrkemo finns inga lämningar men stugan låg där det nu är odlad mark. Hultenäs låg i norra kanten av åkrarna och där kan man se rester av murstocken. Stugorna byggdes troligen tidigt på 1800-talet.

6. Sköglehult
På stigen ner mot Lilla Hammarsjön går man i utmarkerna till torpet Sköglehult, vars byggnader finns kvar och ligger ett hundratal meter söder om vandringsleden. Den som är uppmärksam hittar ganska många låga och ofta helt mosstäckta odlingsrös.

7. Lilla Hammarsjön
Om man viker av från stigen när man först ser sjön och går ner till stranden ser man en konstig vall längs sjön cirka 10 meter från stranden. Sjön sänktes 1-1,5 meter för 100 år sedan och vallen är den gamla strandkanten före sänkningen.

8. Vindskyddet vid Lilla Hammarsjön
Här är en lämplig rastplats med fin utsikt över sjön. Lilla Hammarsjön ligger 166 meter över havet och är näringsfattig och mycket grund med ett medeldjup på mindre än en meter.

9. Stormossen
Söder om Lilla Hammarsjön och vandringsleden finns ett stort våtmarkskomplex med olika vegetationstyper. Det ligger i ett område med rika möjligheter till bär- och svampplockning och är klassat som riksintresse för friluftslivet.

10. Ekebo
Där skogen övergår till öppen mark ligger på vänster sida efter syrenbusken en kulle med en stenhög och en liten tavla. Det är resterna av husartorpet Ekebo tillhörigt Kallersebo rote. Här
har bott husarer minst sedan mitten av 1700-talet. Stugan revs omkring 1930.

11. Byn Kallersebo
Byn fanns redan på 1600-talet. I en husförhörslängd från mitten på 1800-talet finns sex fastigheter antecknade. Som i så många andra småbyar är jordbruket avvecklat och jordbruksfastigheter har blivit fritidshus.

12. Stora Åkebosjön
När du kommer ner på vägen så fortsätter leden åt vänster längs vägen. Gör gärna en avstickare på ett hundratal meter åt höger så kommer du ner till en vik av Stora Åkebosjön, som också är en grund och näringsfattig sjö av vildmarkskaraktär. Lämplig rastplats. Cirka en kilometer norrut ligger Stensryds naturreservat på östra sidan av sjön. Omfattar många olika vegetationstyper med 100-150 år gammal skog.

13. Björnnäsets naturreservat
Sista delen av leden går genom reservatet. Ganska kuperad terräng med gles 100-150 år gammal tallskog. Längs leden finns exempel på olika typer av fångstfällor.

14. Stora Hammarsjöns fritidsområde
Här slutar Hammarsjöleden och badplatsen står till ditt förfogande.