Knästorps naturreservat

Bilden visar Knästorps naturreservatKnästorps naturreservat

Knästorps naturreservat är ett varierat område med flera olika naturtyper såsom naturskogsliknande blandskog, ekskog, brandpräglad tallskog, öppna betesmarker och våtmarker.

Knästorps naturreservat innehåller resterna av 1700-talsbyn Knästorp som övergavs på 1800-talets slut. Området kring den gamla byn har förutom sina höga kulturvärden också riktigt höga naturvärden. Det gäller inte minst de gamla hamlade askarna och ädellövskogen i branten öster om byn.
På trädens stammar växer de rödlistade arterna almlav, blek kraterlav och lunglav och på marken växer mängder av tandrot, vårärt, storrams och ormbär. I reservatet finns också många ovanliga fjärilsarter.

Höga naturvärden finns det också i västra reser­vatshalvans nordöstra del. Här är granstammarna färgade i ljusgrått av gammelgranlav och grenarna draperas av olika hänglavar. På fallna stammar växer stubbspretmossa, vedtrappmossa och liten hornflikmossa. I markens mossmattor växer också en rad intressanta marksvampar som brödtagg­svamp och korallfingersvamp.

”Alla vägar bär till Rom”. Eller som i detta fall, alla stigar bär till Knästorps gamla bytomt! Stigen in i naturreservatet följer en bit den gamla kyrksti­gen till Hagelsrum, på senare tid kallad Postvägen. Det är nu mer än hundra år sedan någon bodde i byn men lämningar av hus och annat finns fort­farande kvar. Så här står det att läsa i information från Riksantikvarieämbetet om Knästorps by:

Att alla byns bönder skulle ha supit ihjäl sig är något av en skröna. Byn ödelades visserligen men detta på grund av att majoriteten av bönderna utvandrade.

I närheten av Knästorps naturreservat ligger Hagelsrums masugn