Knästorps naturreservat

imageKnästorps naturreservat

Naturreservatet Knästorp är ett varierat område med flera olika naturtyper såsom naturskogsliknande blandskog, ekskog, brandpräglad tallskog, öppna betesmarker och våtmarker.

Reservatet innehåller resterna av 1700-talsbyn Knästorp som övergavs på 1800-talets slut. Området kring den gamla byn har förutom sina höga kulturvärden också riktigt höga naturvärden. Det gäller inte minst de gamla hamlade askarna och ädellövskogen i branten öster om byn.
På trädstammarna växer de rödlistade arterna almlav, blek kraterlav och lunglav och på marken växer mängder av tandrot, vårärt, storrams och ormbär. I reservatet finns också många ovanliga fjärilsarter.