Sällevadsåns dalgångs naturreservat

I Sällevadsåns dalgång lever några av Sveriges mest hotade djur- och växtarter. Sällevadsån ingår i Emåns vattensystem.

Det snabba vattenflödet gör att det finns öppet vatten året om. Utmed vattensträckorna finns utter, öring och kungsfiskare.

I ån finns ett av norra Europas rikaste bestånd av den sällsynta flodpärlmusslan. Ån omges av barr- och lövskog. I den trolska skogen finns det gott om gamla, grova träd. De är viktiga växtplatser för mossor, lavar och svampar.