Stensryds naturreservat

Stensryd är ett reservat med naturskogsartad skogs- och myrmosaik.

Reservatet består av mager hällmarkstallskog, öppna fattigkärr, sumpskogar och en tallmosse. Skogen är gles och har en ålder på 50-100 år. I våtmarkerna och sumpskogarna hittar du trådstarr, tuvdun, skvattram, rosling, missne och dvärgbjörk. Här finns också större hackspett, tjäder och tofsmes.