Varggropen i Slättemossa

Vargen var förr en svår plåga för bönderna i vårt land. Ännu på 1800-talet fanns vargar kvar i de småländska skogarna.

Varggropen i Slättemossa är troligtvis grävd omkring 1700 och ligger belägen i ett kulturområde av riksintresse..
Den är omsorgsfullt stensatt och har ett djup på 2,4 m och en diameter på 4,2 m.
Grävda gropar för fångst av djur har använts i vårt land ända sedan stenåldern. I Magnus Erikssons landslag från 1300-talet föreskrevs att allmogen skulle hålla vargnät, varggård och varggrop. Denna skyldighet upphörde först år 1864.