Vid Blaxhult finns en fornborg från järnåldern och på åsryggen nedanför berget ligger fyra gravhögar varav den äldsta är från yngre stenåldern. I en av gravarna finns en 3,5 m lång kista av stenhällar.

Blaxhult ligger 15,6 km öster om Hultsfreds centralort. Fornborgen finns på berget och gravarna på åsryggen nedanför vägen. Hällkista är en forntida gravkammare bestående av vanligtvis flata stenhällar, rektangulärt placerade och med takhällar.Hällkistor användes under den yngre stenålderns slut och en del har använts även under början av bronsåldern. Hällkistan i Blaxhult omges av en stensättning. En fornborg är en befäst anläggning, i regel från järnåldern som kan ha haft olika funktioner. De användes ofta som tillflyktsplatser vid ofredstider eller bevakningsplatser vid farleder. De var vanligen belägna på krön av berg eller moränhöjder där stup, branter, sankmark mm utnyttjades som en naturlig avspärrning. Det är möjligt att området nedanför bergen en gång varit sjöbotten och att man under järnåldern haft en vattenförbindelse till Östersjön. Området kan i senare tid ha dikats ut.