പ്രകൃതി, കാൽനടയാത്ര, സമാധാനം & ശാന്തം

 

മൃദുവായ പാതകളിലെ വർദ്ധനവ് mമനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ
 

 

തീർച്ചയായും
അത് വലിക്കുന്നു!

 

 


Se upp i backen!

Skridskor på is

Snö, vinter och pulka

 

കൽബട i
ഞങ്ങളുടെ മനോഹരമായ തടാകങ്ങൾ

ഒരു ഗോഫിക എടുക്കുക
അഥവാ

കുറച്ച് ഭക്ഷണം

 

കഥ അനുഭവിക്കുക
സ്വീഡനിലെ ഏറ്റവും ഐതിഹാസിക ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ച്

 

ഒരു മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് പോകുക