fbpx

Naturreservat

Hem » Se & göra » Sevärdheter » Naturreservat
  • Alkärret, ett naturreservat i Hultsfred

Alkärrets naturreservat

Alkärret är en av våra mest artrika skogsmiljöer, och är populär bland grodor, salamandrar och andra vattenlevande växter. Tack vare den goda näringstillgången och de

Knästorps naturreservat

Knästorps naturreservat är ett varierat område med flera olika naturtyper såsom naturskogsliknande blandskog, ekskog, brandpräglad tallskog, öppna betesmarker och våtmarker. Knästorps naturreservat innehåller resterna av

Lundens naturreservat

Lundens naturreservat – ett stycke småländsk natur när det är som fagrast. Naturreservatet Lunden är en hög och vacker rullstensås. Åsen är ett

Slagdala naturreservat

Virserumsåsen räknas som en av södra Sveriges mäktigaste åsbildningar. När inlandsisen drog sig tillbaka för cirka 10 000 år sedan så formades åsen av smältvatten.

Fågellokalen Ryningen

En av södra Sveriges fågelrikaste våtmarker. Det ca. 300 hektar stora området som ligger på gränsen mellan Hultsfreds och Högsby kommuner är en av de

  • En bro till Hulingsryds naturreservat

Hulingsryds naturreservat

Hulingsryd ligger norr om sjön Hulingen och erbjuder lundartade åmiljöer, lummiga strandskogar, torra tallskogar, öppna betesmarker och fuktiga alkärr. Stora delar är idag

  • Kraskögle naturreservat

Kraskögle naturreservat

I Kraskögle har skogen fått stå orörd i generationer. Terrängen är ett spår av inlandsisens avsmältning. Barrnaturskogar av denna typ och storlek är ovanliga i

  • Grönudde naturreservat

Grönudde naturreservat

Hela området Grönudde har naturskogskaraktär, det vill säga snarlikt urskog. Skogen i området består av blockig hedartad tallskog och gammal blandbarrskog som domineras av gran

Stensryds naturreservat

Stensryd är ett reservat med naturskogsartad skogs- och myrmosaik. Reservatet består av mager hällmarkstallskog, öppna fattigkärr, sumpskogar och en tallmosse. Skogen är gles och har

  • Vy från Björnnäsets naturreservat

Björnnäsets naturreservat

En riktig trollskog med gamla tallar som står kring stenblock som är klädda av lavar. Björnnäsets naturreservat ligger på ett näs i Åkebosjön. Reservatet ligger

Till toppen