හල්ට්ස්ෆ්‍රඩ් ස්ට්‍රැන්ඩ්කැම්පින්

මෙන්න ඔබ ජීවත් වන්නේ හුලින්ගන් විලෙහි සුන්දර දසුනක් සමඟයි! ඔබ වෙරළට ආසන්නයි, පහසුකම් සහ කැෆේ. සක්මන් මළුව දිගේ කිලෝමීටර් දෙකක දිගු ගමනක් අවශ්‍ය වේ