fbpx

Fågellokalen Ryningen

Hem » Se & göra » Sevärdheter » Naturreservat » Fågellokalen Ryningen
Alkärrets naturreservat

En av södra Sveriges fågelrikaste våtmarker. Det ca. 300 hektar stora området som ligger på gränsen mellan Hultsfreds och Högsby kommuner är en av de värdefullaste fågellokalerna i sydöstra Sverige. Det är samtidigt den största hävdade våtmarken i Småland.

Historia
Området utgjordes en gång av vidsträckta våtmarker där Emån och andra vattendrag tidvis svämmade över den naturliga vegetationen, där man sommartid skördade vinterfoder till djuren. Genom en sänkning av sjön Ryningen 1887 skapades både åkermark och naturliga slåttermader. Senare tiders invallning har skapat mer kontinuerlig åkermark i ytterområdena.

Ryningen idag
Det nutida våtmarkskomplexet längs Emån domineras av ca. 200 ha. fuktängar bestående av blåtåtel och starr, som fortfarande hävdas med hjälp av bete och i viss mån slåtter.

Områdena i sydost är de mest igenvuxna där videbuskage och även bladvass breder ut sig. De år Emån svämmar över de forna våtmarkerna ger en tillbakablick av hur hela landskapet en gång präglades av Emån.

Skogsmarkerna som omger de öppna markerna vid Emån, är av lövskogs- och blandskogskarkatär. Aspdominerade skogar ofta uppblandade med ek är vanligt i området och särskilt gamla ekar förekommer vid Ryningsnäs i norr.

Förutom att detta är en unik fågellokal så finns det även ett stort antal sällsynta insekter i området

Värdefull miljö
Ryningen är klassat som Natura 2000-område och restaurerades under 1990 talet då trädridåer och buskar togs bort. Vidare rotorfrästes starrängar och betesdjur släpptes på bete vilket gjort området attraktivare för fågellivet.

Etiska regler för fågelskådare
Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige (SOF)

Hur man beter sig när man skådar fågel kan tyckas självklart för många, men det finns en hel del att tänka på när man vistas i naturen. Dels hur man gör för att störa djurlivet på minsta möjliga sätt, men också hur man gör för att allmänheten ska få ett gott intryck av oss fågelskådare.
Här nedan följer ett antal rekommendationer från SOF om hur man bör bete sig vid fågelskådning.

Fåglarnas väl ska komma i första hand
Antingen du är ”vanlig” fågelskådare, fotograf, ringmärkare, spelar in läten, kryssar arter eller ägnar dig åt specialstudier, gäller det att fåglarna inte får komma till skada eller stressas i onödan. Fåglarnas tolerans mot störningar varierar mellan olika arter och olika årstider. Därför är det säkrast att all störning hålls på lägsta möjliga nivå.

Visa särskild hänsyn vid häckplatser
Lyssna efter varningsläten och uppehåll dig inte i närheten av en boplats så länge att häckningen riskeras. Välj inte rast- eller observationsplats så att en fågel hindras från att nå sin boplats. Fotografering av fåglar vid boet är trots gömslen nästan alltid en störning och bör undvikas.

Visa omdöme när du hittar en raritet
Om du påträffar en sällsynt fågelart, bedöm omständigheterna mycket noga innan du berättar om fyndet för någon annan. Kommer fågeln att klara anstormningen och kan det bli problem med markägaren? Du har ansvaret.

Respektera andra skådare
Det finns många olika sorters fågelskådare, från nybörjare till professionella och från kryssare till forskare. Respektera andra människors form av fågelskådning, så länge den inte påverkar fåglar, djur, växter eller människor negativt.

Respektera allemansrätten!

Håll bilen på vägen
Bilen ingår inte i allemansrätten! All körning i terräng med motorfordon är förbjuden på barmark.
Parkering vid sidan av vägen får bara ske där marken inte skadas eller där markägaren inte hindras att komma fram med maskiner.

För mer information:
www.sofnet.org

Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige

Alla fågellokaler
2020-04-14T12:47:15+02:00