Varggropen i Slättemossa

Alkärrets naturreservat

Klotgranit är en bergart som stelnat på stort djup och som sedan kommit upp till ytan vid veckningar i jordskorpan. Slättemossa är den enda platsen i Sverige där man kan se den unika bergarten.

I Slättemossa finns två synliga berg som består av granitbollar. De är överdragna med ett eller flera skikt av kalknatron och hornblände. Utrymmet mellan bollarna är fyllt med granitmassa. När inlandsisen slipade bergen blev det ett tvärsnitt av bollarna synligt. Det ser ut som om tusentals ögon stirrar mot besökarna. Delen av kalknatron gör att geologerna också kallar bergarten för ögondiorit.

Alla kulturhistoriska miljöer

Upptäck

Vargen var förr en svår plåga för bönderna i vårt land. Ännu på 1800-talet fanns vargar kvar i de småländska skogarna.

Varggropen i Slättemossa är troligtvis grävd omkring 1700 och ligger belägen i ett kulturområde av riksintresse..
Den är omsorgsfullt stensatt och har ett djup på 2,4 m och en diameter på 4,2 m.
Grävda gropar för fångst av djur har använts i vårt land ända sedan stenåldern. I Magnus Erikssons landslag från 1300-talet föreskrevs att allmogen skulle hålla vargnät, varggård och varggrop. Denna skyldighet upphörde först år 1864.

2019-11-04T15:00:49+01:00