fbpx

Hulingsryds naturreservat

Hem » Se & göra » Sevärdheter » Naturreservat » Hulingsryds naturreservat
Verbadet
Alkärrets naturreservatVerbadet

Hulingsryd ligger norr om sjön Hulingen och erbjuder lundartade åmiljöer, lummiga strandskogar, torra tallskogar, öppna betesmarker och fuktiga alkärr.

Stora delar är idag bevuxet med skog, men för bara hundra år sedan kännetecknades landskapet av bördiga slåtterängar och öppna naturbetesmarker. I området växer ett flertal gamla hagmarksekar som härstammar från den tiden.

Strandskogen är en lummig miljö med alkärr och korvsjöar. Här domineras området av klibbal, ek, asp, lönn och sälg. Undervegetationen är bitvis tät och näst intill ogenomtränglig. Den höga luftfuktigheten gynnar många lavar, mossor och svampar. Här finns även kungsfiskaren och den mindre hackspetten.

Silverån rinner genom reservatet. Här trivs abborre, mört, braxen och gädda. Har du tur kan du även få syn på en utter.

Alla naturreservat
2020-03-31T13:13:42+02:00