Knästorps naturreservat

HemSe & göraSevärdheterNaturreservatKnästorps naturreservat
Alkärrets naturreservat

Knästorps naturreservat är ett varierat område med flera olika naturtyper såsom naturskogsliknande blandskog, ekskog, brandpräglad tallskog, öppna betesmarker och våtmarker.

Knästorps naturreservat innehåller resterna av 1700-talsbyn Knästorp som övergavs på 1800-talets slut. Området kring den gamla byn har förutom sina höga kulturvärden också riktigt höga naturvärden. Det gäller inte minst de gamla hamlade askarna och ädellövskogen i branten öster om byn.
På trädens stammar växer de rödlistade arterna almlav, blek kraterlav och lunglav och på marken växer mängder av tandrot, vårärt, storrams och ormbär. I reservatet finns också många ovanliga fjärilsarter.

Höga naturvärden finns det också i västra reser­vatshalvans nordöstra del. Här är granstammarna färgade i ljusgrått av gammelgranlav och grenarna draperas av olika hänglavar. På fallna stammar växer stubbspretmossa, vedtrappmossa och liten hornflikmossa. I markens mossmattor växer också en rad intressanta marksvampar som brödtagg­svamp och korallfingersvamp.

”Alla vägar bär till Rom”. Eller som i detta fall, alla stigar bär till Knästorps gamla bytomt! Stigen in i naturreservatet följer en bit den gamla kyrksti­gen till Hagelsrum, på senare tid kallad Postvägen. Det är nu mer än hundra år sedan någon bodde i byn men lämningar av hus och annat finns fort­farande kvar. Så här står det att läsa i information från Riksantikvarieämbetet om Knästorps by:

Att alla byns bönder skulle ha supit ihjäl sig är något av en skröna. Byn ödelades visserligen men detta på grund av att majoriteten av bönderna utvandrade.

I närheten av Knästorps naturreservat ligger Hagelsrums masugn

Alla naturreservat

Upptäck

Ladda in fler
2019-11-21T17:53:24+01:00