Lundens naturreservat

HemSe & göraSevärdheterNaturreservatLundens naturreservat
Alkärrets naturreservat

Lundens naturreservat – ett stycke småländsk natur när det är som fagrast.

Naturreservatet Lunden är en hög och vacker rullstensås. Åsen är ett riktmärke i landskapet och blev naturreservat redan på 1950-talet.

Området består av betesmark med björkar och enbuskar, hassel och lind. Markvegetationen är artrik, formad av slåtter och bete under generationer. Där finns flera ovanliga arter som till exempelvis:

• Smalbladig lungört
• Fältgentiana
• Backsippa
• Klasefibbla
• Spindelört
• Korskovall

Rullstensåsen vid Lunden har använts både som slåtter- och betesmark. På åsen finns sluttningspartier med hasselbuskar och lind som var trädslag som gynnades i slåtterängar. Idag hävdas åsen enbart genom bete, men en del slåtterberoende växter har ändå dröjt sig kvar. Exempel på sådana är:

• Svinrot
• Slåttergubbe
• Slåtterfibbla
• Prästkrage
• Darrgräs
• Klasefibbla
• Fältgentiana

Av de mer betesgynnade arterna märks:

• Gullviva
• Kattfot
• Jungfrulin
• Backsippa
• Solvända
• Backnejlika
• Bockrot

Emån kallas Smålands blå band och rinner från källflödena på höglandet till utloppet vid Emsfors. Här vid Lundens naturreservat och Årena ringlar sig vattendraget fram i vackra krumbukter och krökar. I Sverige är Emån det artrikaste vattendraget. Över 30 fiskarter har noterats, bland annat färna, nissöga, vimma och asp. I Emån finns världens största havsöring och den utrotningshotade malen. Även flera öringstammar, utter och flodpärlmussla. I de sandiga åbrinkarna trivs den blåskimrande kungsfiskaren där bygger den sina bon.

Alla naturreservat

Upptäck

Ladda in fler
2020-01-07T13:56:21+01:00